系統公告
個人簡介
個人圖檔
ID:joshua_yap
暱稱:Ti Taioan e Hokkian lang Iap Sian-Chin
地區:桃園縣

贊助商連結
行事曆
Mar 2017
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
What I stand for
天下雜誌台灣不願面對的真相貼紙 勿忘反分裂法: Let Taiwan Be Taiwan Photobucket Taiwan has never been part of China 我是台灣人

輕旅行
好時光貼曆
Somewhere in Time
Here I stand
Hokkien Forums
記事分類
當日人次:
累積人次:
誰來我家
誰推薦我
我推薦誰
搜尋此頻道內容
搜尋:
RSS 訂閱
RSS2
ATOM
其它資訊
本部落所刊登之內容,皆由作者個人所提供,不代表 yam天空部落 本身立場。
POWERED BY
POWERED BY
會員登入免費註冊
1 2 3 4 > 下一頁 | 最後一頁 1/4    推薦這個部落格: 287
目前分類: 生活記事    檢視方式: 列表 摘要
April 8, 2011
Lāu-su, goá tông-ì lí tuì kàu-iok-pō͘ hiah-ê phoe-pêng,
Ū-iáⁿ, lán-ê kàu-iok chè-tō͘, kē kà-chhut chi̍t-koá keng-chè tōng-bu̍t--niâ.
Lí ê oàn-chheh, bē-sóng, goán mā ē-ēng thé-hoē
In-uī phêng-kàm ê uí-goân khà-bē- tio̍h tō͘ iōng liōng-hoà ê piau-chún lâi kā lán phah hun-sò͘ phah-liáu chiok kē--ê.
Lí ê phoe-phêng chin ū lí-khì
M̄-koh, lán hoan-thâu siūⁿ khoàⁿ-māi, lán sī- ū tó͘ chi̍t-tiám ē hō͘-lâng o-ló?
Kóng khah-pe̍h-ê, lán ū siàⁿ-mi̍h tek-sek?
Siàⁿ-mi̍h lóng siūⁿ-beh bat, lóng siūⁿ-beh chham-chi̍t-kha, kóng án-ne khah, lí sī án-ne kà goán-ê.
Kóng chiaⁿ-sit--ê, Nā-sī kap goán í-chá Tiong-goân chong-kàu-gián-kiù-só pí khí-lâi, ū-iáⁿ bē pí--tit.

Goán Tiong-goân sī su-lip--ê, bô hiah-chē chu-goân, chóng-sī goán m̄-sī tī hia oàn-chheh--niâ, in beh-ti̍h liōng-hoà ê mi̍h-kiāⁿ, hó! goán tio̍h chhu̍t-pán chheh kah ha̍k-sut kî-khan, koh hông siu ji̍p-khì A&HCI.
Lâng beh-ti̍h chit-khoán liōng-hoà ê mi̍h-kiāⁿ,goán tio̍h hō͘ -in!
Ah Chèng-tāi leh? kan-na Mî-mî-chiⁿ-chiⁿ leh iàu-kîu ha̍k-seng chi̍t-koà ū-ê bô--ê tiâu-kiāⁿ, tû-liáu goā-gí, tio̍h phah-khui sim-mn̂g khì bat kok-chióng ê chong-kàu, tio̍h chò TA lâi ke-thiⁿ kà-chheh ê kēng-giām... Goá chin siūⁿ beh mn̄g, chiàu án-ne hùn-liān chhut-lâi-ê phok-sū, kám ū hoat-tō͘ tuì Ha̍k-su̍t-kài ū siàⁿ-mi̍h kòng-hiàn? Pu̍t-kò sī kà-chhut lēng-goā chi̍t-khoán-ê keng-chè tōng-bu̍t--niâ.

Lāu-su, lí ū lí-sióng chin hó, m̄-koh, goán sit-chāi toè-lí bē-tioh...

July 20, 2010
July 20, 2010
May 4, 2010
這次去泉州的影片剪輯:


March 30, 2010
這篇我寄給自由時報,但他們並未採用:

沈建德博士在日前「從吉里巴斯人證明馬統錯亂 」一文中,順道再度提出他近年來對台灣血統研究的心得。以一位企管博士而言,他能跨越其學科領域,孜孜不倦地對台灣歷史有如此深入研究,實為難能可貴。然而,筆者要指出「母舅坐大位」、「天頂雷公,地下母舅公」其實是漳州的風俗,並不是平埔族的,他和一些相同意識型態的學者有一共同問題,就是未詳細考察福建閩南是否也有同樣風俗,就貿然宣稱台灣人的某些風俗習慣源自平埔族,或著宣稱某些詞彙是「正港的台語」,不是來自閩南。我認為這樣的研究態度有失嚴謹,而且背後有太深的反中意識型態,他們說國民黨扭曲史實騙台灣人作中國人,但同樣的,他們這種草率的研究態度一樣是在騙台灣人,以未經嚴謹考證且有失客觀的結論好試圖說服台灣人趕緊撇清和中國的關連,這是煽動而非說理,做的和國民黨是一模一樣的事。建立台灣主體性是必要的,中國文化是台灣文化的一部份而非全部,然而有些事實不容顛倒,承認它,也不至於有損台灣主體性。
 

February 16, 2010我的老家(並非故鄉)在台中縣潭子靠近北屯的地方,近來我發現松竹路上有一間翻修過的三合院建築,才知這是北屯賴氏的宗祠,於是今天就決定前往一窺堂奧。在大門前面可以看到兩座石碑,碑文大致介紹了北屯賴氏的家族源流,一看之下發現他們來自福建漳州平和縣心田鄉,和我算是同祖家,一進到院子裡便看到左右的門上分別寫著「平和」及「心田」,道出賴氏的祖籍源流。在參觀之際,一位阿伯從屋裡走出來,問我是否來祭拜,我說明來意,就稍微談了一陣。原來他是賴氏開基祖雲從公第三房的後代,他告訴我北屯(三分埔)這帶很多都是姓賴的,這座「五美堂」是他們的家廟,但之前遭地震、颱風侵襲,傾圮已久,宗親們遂合力重建,就是眼前這座美輪美奐的閩南式三合院建築,他表示福建漳州那裡也曾有人來參觀。回去以後我上網搜尋相關資料,稍微進一步了解原籍平和心田的北屯賴氏,原來他們和袓地一直保持熱絡的往來,去年海峽論壇期間,台中祭祀公會會長(也為賴氏,其實五美堂現就是祭祀公會辦公室)順道也回平和心田謁袓。

這樣的古蹟、這樣的寶貝,在日常生活中愈來愈難得一見,
我們和我們的祖先不僅在時間上,且在空間上也是那麼地遙遠,難道我們和祖先的接觸點就只剩神主牌而已了嗎?現在還有誰會將袓厝保留下來呢?上次到嘉義新港,看到天后宮後祖母小時候的舊厝已然傾圮失修、雜草叢生,心裡不禁有些失落,不過我不是吳家的人,我又能說些什麼呢?


觀看全文...
October 28, 2009
這是我今年八月在馬來西亞太平的剪輯:

March 27, 2009
Lí kám chai-iáⁿ? Góa chiok him-sīan lí ê…


觀看全文...
January 31, 2009

學弟Loke昨天從馬來西亞回來,拿了一片光碟給我,一看之下發現是馬來西亞太平的文史工作者李永球先生的紀錄片。我早就對他慕名已久,期盼他日若是到馬來西亞,能夠去太平拜訪他。關於這部紀錄片,其實早前曾聽Kianhui兄提過,如今終於一睹究竟。

觀看全文...
November 9, 2008

http://www.yappr.cn/welcome/Welcome.action

朋友傳給我的英語學習網站,內有許多英語視聽資料,難能可貴的是有英文字幕和中文翻譯,對英語的聽說能力提升很有幫助。最近我去註冊了,可是令人氣結的是,註冊資料的國籍選項,台灣的後面竟然括號加個「中國」,感覺又被對岸吃豆腐,索性就選擇馬來西亞。人活著,要活的實在,不是你的,就別大言不慚用各種動作宣示你的所有權,此等伎倆豈是泱泱大國之胸襟?


November 5, 2008
Góa chiaⁿ-si̍t sī khí-síau ah…
Kin-pún m̄-bat khòan-kòe lí
Soah àn-ne khóan lâi ī-aí tio̍h lí
Kám-ka kā-kī chin gōng
Koh chhin-chhīun hit-kù siok-gí-oē kòng--ê: “iau-káu síau-sīuⁿ ti-koaⁿ-kut”

Bêng-bêng chai-iáⁿ che-sī bô khó•-lêng-ê, in-hô• ē koh lîau-loh?
Bêng-bêng chai-iáⁿ loh-bóe tīaⁿ-tio̍h ē siong líau chiok-tāng-ê, ūi-siáⁿ-mih gōng-gōng kah-ì tio̍h lí ? 

M̄-káⁿ túi lí kóng chhut góa sim-tiong ê ì-ài, góa sī chit-ê chin aù ê chā-po•-kíaⁿ, bô gōa-châi mā bô lāi-châi, àn-chóaⁿ phòe lí ē khí?

Góa… chī-ū tī bāng-tiong sīuⁿ lí ê hêng-íaⁿ.

September 29, 2008
山雨欲來風滿樓的9/12下午,我到台北市政府教育局領退役證明書,正式結束在啟明學校服教育替代役的日子.以下就用照片來說明我在啟明的日子吧.
觀看全文...
September 20, 2008


繞了一圈
又回到這熟悉的小鎮
一切依舊
只是再不見您的身影

曾經 啣觴共飲 談天說地
共享歡樂時光
而今您卻安在?

人去樓空 淒涼情景
令人不勝唏噓

想念您
那爽朗的笑聲
睿智的心思

今宵我只能自斟自飲
任憑往事一幕幕浮上心頭

September 18, 2008


去年初冬妳用風雨迎接我
今年中秋妳仍這樣送我走
濕透的衣裳 吹翻的雨傘
是妳熱情的回應

故鄉啊
走過許多地方
去年我們終於再次重逢
但料不到的是
我們已變得如此陌生
鄉音已改
回憶不再

那年夏天我流著淚向妳揮別
離開這充滿甜美回憶的都市
只是 人在他鄉
心卻念著妳
仍然不時拜訪妳

但闊別多年後的重逢
卻出乎意料

如今我仍要帶著依稀的不捨
再次向妳道別
也許 在人生的某個轉角
我們又會再次相逢吧

August 27, 2008
今天下午有空檔,我坐捷運到艋舺走走,在台北的時間也不多了,就把握機會四處看看台北的名勝古蹟。

艋舺龍山寺,當地泉州三邑人(惠安、南安、晉江)的民間信仰中心。

觀看全文...
August 25, 2008

一直想去宜蘭走走,倒不是特別想去哪些景點,只是以往去宜蘭從未好好用心感受當地的文化,也未曾好好聆聽宜蘭人的閩南語腔調。我這個人有時候是看重感覺而不求甚解,做某些事、去某些地方,有時就只是想去感覺某種心情,而非具體想獲得些甚麼,這回去宜蘭也不例外。觀看全文...
August 7, 2008
July 29, 2008
雖說我從國中時代就在喝啤酒,但開始較為頻繁暢飲啤酒則是研究所時期的事。那時我打工的補習班主任,不時在下班後找我們去吃宵夜或小酌一番。後來,補習班來了位南非老師Daniel,主任就乾脆找他每個禮拜二晚上一起到他朋友開的一家小吃店小酌,我們也可以順便向Daniel學習英語,當時有「午夜英語會話課」之美名。後來Daniel回國、我去服替代役,可是我假日有空還是會找他們聚聚。席間我們不可或缺的飲品可說是啤酒了,喝了這麼多,也算是小有心得。一次偶然的機會品嚐到「金牌台灣生啤酒」,雖不能說驚為天人,但愈喝愈順口,心想從未喝過口感這麼好,沒有苦味的啤酒。英雄所見略同,Daniel以及我們所上的「榮譽所友」David也都極力推薦,David更告訴我何處可以買得到金牌台灣生啤酒。好景不常,結束成功嶺新訓重回塵世後,赫然發現台啤似乎已不透過超市和超商的通路供應金牌台灣生啤酒。之後只有在破百那天,和同梯的在熱炒店喝到。

觀看全文...
July 17, 2008

上周四中午我們設備組的組長找大家到Pizza hut聚餐,原因其一是因為現在學校放暑假,事情比較沒那麼繁忙,中午出外用餐也可以吃得比較久一些;其二是找已退伍的學長俊彥回來聚一聚,大家聊聊。

        
我和53梯的學長加訓(他是食量聞名啟明,大家有目共睹的大胃王),當天他拼到第12片pizza時,終於再也吃不下,敗下陣來。


已退伍的學長俊彥。

觀看全文...
July 8, 2008
1 2 3 4 > 下一頁 | 最後一頁 1/4
檢視行動版網頁  |  檢視正常版網頁