November 29, 2006

徙岫知單


雙倒水別莊新地址:http://blog.roodo.com/senghian


Yam kap 天空部落 kap 做夥,感覺 天空 tsit 旁有淡薄 á 大漢 tsia̍h 細漢,tō 自由競爭 ê 市場--ni̍h,thīn 細漢來 kā 大漢--ê 貫鼻,是「消費者」(無出錢 mā 出人額替 in khiú 廣告--leh) 顧 ka-tī 基本 ê 法度,nā A-gōng ê kám-á 店 (7-11) kap Nikomart (福克多) 開 tio̍h 近近--ah,免講 mā 是 kā Nikomart 交關來牽制 A-gōng ê kám-á 店--ah。

...繼續閱讀

November 24, 2006

人 heh 驚 bâ-á ê 啟示


拙者癡騃 (tshi-gâi) ê 症頭 kah tann iáu 無 tháu,tsa 暗 hông 捶心肝 ínn-á 了後,koh 顛倒傷重,除去烏呾白呾 (oo-tànn pe̍h tànn) lia̍h 外,kiám-tshái siánn-mi̍h 攏 bē 寫--得。


...繼續閱讀

November 9, 2006

性命起地動


Tsiânn 禮拜無寫 mi̍h-kiānn--ah!自十月底 kā hit 篇故事 hām 「號做劇本」寫了了後,m̄-nā 感覺心 kui-ê tsuann-á phànn--去,koh hit 段時間,性命 mā 起大地動,身體 kap 心理 tsiâu 經驗真大 ê 變化。


...繼續閱讀

October 28, 2006

光景

venice


圖片來源

光景生本是 1 面鏡
色緻無定著
金滑、上 bā 攏通照
無照人 ê 面容
伊照對心肝 ínn-á
照出 hit-ê 上 kài 意愛 ê 伴

Tō 照出 pha 荒 ê 心--ni̍h
Hit-ê 稀微寂寞 ê 孤影...繼續閱讀

October 27, 2006

歹睏


Kám 有影有寡代誌是 mài 講破 khah 好?


昨日 hām 朋友 phò-tāu,才講著講我 m̄ 管按怎,攏 ē 睏--得,koh 有當陣睏是 siau-tháu ê 1-ê 方法,無量講,講講--leh,tsuann-á 親像祭出寶物,去 hōo 乾坤帕收--去。


...繼續閱讀

October 26, 2006

讀 BP120期《Tī 綠島 ê 夢》


BP 讀 tio̍h 吳正任老師 ê 散文,實在寫了真好,koh 1 擺感覺寫散文有影 ài 真有才情,讀 suah ê 感想 2 項,頭 tsi̍t 項,除去詩 lia̍h 外,我 sûi koh 知影:我 ê 散文 kāng 款 差人真 tsē--leh,kan-tann ē-tàng 罔罔 á 閹雞 thàn 鳳飛 niā-tiānn。


...繼續閱讀

凶夢


怪聲,1擺、2擺、3擺‧‧‧‧‧見 phah 精神,心攏 kiōng-beh 舂破胸坎,bē 輸關 tī 虎押 ê 虎直 liòng。


便所內底,壁 kha 有水 uang-uang 流,壁 phòng 倒--出-來,親像婦 jîn-lâng 有身,koh ná 像 teh beh piak 破 ê ke-kui,liam-mi 看著 pit--開露現 ê 所在,2-ê 細細 ê-á ê 水管口 mā teh bùn 水,走去房間問小弟(小弟是按怎 ē tī tsia?),伊講 he 是我 kap a 母 ê 水,tse 是啥乜僻話,我 sa 無 tsáng,手 huānn tī 便所門,無張持有 1 位尖尖,tsing 頭 á tsha̍k 1 空。


...繼續閱讀

October 25, 2006

假好--ê


Iū-koh kap 往過 tī 教會 ê 記持有 tī-tāi。


我 iáu tī hia ê 時陣,台北靈糧堂 tō 有 1-ê 會友名叫賴士葆,伊 hit-tang 陣 頭 1 擺選立法委員 ê 款,ē 記得牧師 kap 傳道人有 phah 鼓邊,講 tse 是咱 ê 兄弟,是基督徒,tio̍h kā 票 tǹg hōo--伊,pûn 1 tshùi 清氣 ê 空氣--入-去,來改變政治環境。


...繼續閱讀

Lîng-tî


日頭代先沉落山
月 koh 披初一 ê 厚絨
無看
毋知 thang phah-hua ê 燈火
聖桀
十外粒星笑
色緻 suah
反暗


...繼續閱讀

October 19, 2006


法官坐 ê 位真峘,對頭前看--起-來,kài-sîng 是禮拜堂內底 ê 講壇,tse 「講壇」漆做深咖啡色,頭前中央刻 1-ê 天平秤 ê 圖,王抱徹 因為直直感覺 he 圖刻了有淡薄 á khi-khi,bē-khat-kin lia̍h 天平秤直直相,kám 有影無正?是 khi 對 toh-tsi̍t-pîng--leh?Koh,有平正無平正,kám tio̍h 伊來 pué-huē?Tse 伊無法度考慮,kan-tann 是目 tsiu 無才調 tùi 圖 suá--開,kiàn 擺 beh suá,tō koh 看倒轉--去,bē 輸 1 雙鐵珠仔 khînn tī 吸鐵。


...繼續閱讀

October 18, 2006

海漲


烏空 bih tī 天際線縫,koh khah uang-uang 水流,mā 流 bē 出 運命 ê 手中心


海底埔 ǹg 天,螺 á、石 á 露現 pha̍k 日,tshuē 有 無 ti 無 tang 無--去 ê 海水,tshiau 無 有 kha 有手 洗 ē 去 ê 記持


...繼續閱讀

October 12, 2006

啥人看歌仔戲?


辦公室印字機頂 kuân 有 1 隻平面電視吊 tī 壁頂,因為 khang-khuè ê 關係,不時有人開--leh hō·行,四常是看新聞台,王建民有比賽 ê 時,tō ē tsūn 去公視。


...繼續閱讀

October 11, 2006

放火炮

DSC03510001.jpg
In ê 日 10 月初 10 是 中華民國 ê 國慶,政府 tī 大稻埕埠頭 hit-tah 放火炮,攏總一點鐘久。我 tiàm 淡水河邊 ê 樓厝尾頂,看 he 光 kap 聲 tī 面頭前 現現現,犯勢是頭一擺 khiā tsiah 倚 koh 看 tsiah 久,往過 m̄-bat 感覺講 火炮 ē tsiah-ni̍h-á 動 人 ê 心肝。


火炮 ê 款式真儕,甚至講有 Doraemon,雖然我看是 khah sîng 有 tshùi-tshiu ê kap-á,總是我 hip 無著(我 hip ê 相),大家若 beh 看 hit 隻 bâ-á,ē-sái 去薰衣草 in tau 參觀。(ps. In hia 有 teh 討論是 m̄ 是抽象 ê 作品 khah 好,我想,我已經真頂真 mài hip hō· 抽象--ah,總--是有歲--ah-leh,手無 tshuah bē 得 tsit,nā 我 hip--ê,ta̍k-ê kiám-tshái 無 thang 揀看 XD )


...繼續閱讀

October 8, 2006

是為 tio̍h siáⁿ-mi̍h--leh?


Ē 記得往過 iáu tī 教會 luā-luā-sô ê 時,有 1 工坐公車 beh 去借教會 ê 餾冊間 á 讀冊,tī 車頂 雄雄 1-ê 念頭 浮 tsiūⁿ 心頭,「我是 án-tsuáⁿ beh 信耶穌--leh?是為 tio̍h siáⁿ-mi̍h--leh?」


...繼續閱讀

October 7, 2006

「你真好心‧‧‧」


Tsit 擺 beh káng--ê,koh 是 kāng-hit-ê 同事 ê 代誌。


Tō i 寫電子批 hō·我,講手--ni̍h ê 文稿有 kuá 數字 ài 我 tàu 看 tàu 承認,我查了 kā 回批,伊 suah 講:「你真好心,減肥定著 ē 成功!」="=


...繼續閱讀

October 4, 2006

等有 1 本 母語小說 ē 搶市‧‧‧


已經過半 ê 世紀--ah,當原初,咱 ê 祖媽 kap 祖公拼勢捲舌學「新國語」,到 taⁿ,咱 ê gín-á 已經 hām 序大 講無 mi̍h;有 bat tsit-tè 土地有客人鄉社 (hiuⁿ-siā)、有 Pangcah 部落、有 Paiwan ê 莊頭、有 Hō-ló ê tsng 社,tsín,m̄ 管是 siáⁿ-mi̍h 地頭,suah kiōng-beh kan-taⁿ 聽有 獨 1 款音聲。

...繼續閱讀

October 3, 2006

無仝 ê 意見


因為無 siàu 號 thang tī 天空部落登入,m̄ 知 beh án-tsuáⁿ 回應,無 ta-uâ 用引用 ê 手路來稟知作者 inosen 先生,大作 (華)我對此次鶴佬台語拼音爭議的看法 拙者已經拜讀,tī tsia mā 邀請列位人客 ē-sái tshi̍h 頭前 ê 連結去看另外 1 款 ê 意見。

...繼續閱讀

October 1, 2006

交落鎖匙記事

Tsinggi Taihak e honghun
早起四點外雄雄精神,目 tsiu tsi̍t-ē thí 開,眠眠 á 鼻著足重足重 ê 燒 篾香 (bi̍h-hiunn) ê 味,koh khah 按怎睏 to 睏 bē 落眠,心內實在真 gîng。


阮隔壁 ê khiā-ke-tshù 半冬前改做神壇,門斗頂掛 1-tè 堵方,號做「北極殿」,平常時 á 燒香 lóng tī 內底,日--時 to 阮人 mā tī 外口上班,無相礙,m̄-koh ta̍k 早起 hit 3 炷 (tsù) 香插來 tī 大門邊,hun 直直飛入來阮 tshù--ni̍h,透早透要 當好眠,人 suah kiōng-beh 去 hoō tsa̍k--死。


...繼續閱讀

September 30, 2006

Hō-ló 標準羅馬字總算是過--ah


所以對今 á 日開始,我 ē kā 羅馬字 ê 寫法,tsiâu 改做標準版,雖然真無慣勢,m̄-koh ta̍k-ê ē-tàng 會齊是 koh khah 重要 ê 代誌。


...繼續閱讀

September 27, 2006

原住民族語四十語教材上網


進前 tō 知影原住民語教材編輯完成 ê 消息--ah,m̄-koh 一直到 tú-chiah 才了解講:原來 koh 有 hē tī 網路頂--oh!

...繼續閱讀