November 29, 2006

徙岫知單以文找文


雙倒水別莊新地址:http://blog.roodo.com/senghian


Yam kap 天空部落 kap 做夥,感覺 天空 tsit 旁有淡薄 á 大漢 tsia̍h 細漢,tō 自由競爭 ê 市場--ni̍h,thīn 細漢來 kā 大漢--ê 貫鼻,是「消費者」(無出錢 mā 出人額替 in khiú 廣告--leh) 顧 ka-tī 基本 ê 法度,nā A-gōng ê kám-á 店 (7-11) kap Nikomart (福克多) 開 tio̍h 近近--ah,免講 mā 是 kā Nikomart 交關來牽制 A-gōng ê kám-á 店--ah。


因為 án-ne,自今 á 日開始,雙倒水別莊 ê 地址 beh 改做http://blog.roodo.com/senghian,nā 有人做好心有 tshāi 路牌 ia̍h 注文飼料 (RSS)--ê,才麻煩改--tsi̍t-ē-oh,lóo-la̍t!

Posted by at 天空部落 │15:20 │回應(0)引用(0)罔話
相關閱讀

引用URL

http://blog.yam.com/senghian/trackback/6758450
回應文章